Google Search

Custom Search

Jumat, 03 Oktober 2014

DRAFT SURAT KUASA

SURAT KUASA
Yang bertandatangan di bawah ini saya : ………………………………….....……
……………….………. Tempat Tanggal Lahir……………,…………..... Pekerjaan ………………….., Bertempat tinggal di ………………… Rt. …… Rw…….... Desa …..……………., Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, KTP No : …………………………………………………………………………...
Dengan ini memberi kuasa kepada : ……………………………………….
……………………………, Tempat tanggal lahir, cilacap, ……………………, pekerjaan ……………………., bertempat tinggal di ……………………….…… Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, KTP Nomor : ……………………………………………………………………………………………………………………………..Untuk : ……………………………….
Menjualkan sebidang tanah, berupa pekarangan / persawahan / tegalan yang terletak di …………………………………. Desa ……………………………...…,
seluas lebih kurang .………. m2 (…………………..………….…………….) SHM No. :…………………. atau tercatat dalam buku induk / SPPT Nomor : 33.01.030.005. 0…….. -00…….0
Surat kuasa ini saya buat dan saya tanda tangani dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kemudian kepada yang bersangkutan untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya …………………………………………………………………….
Penerima Kuasa
………………………
Sindangsari, ..........…………
Pemberi Kuasa
………………………

klick ajah

Entri Populer